Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Resonator Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49., Cg: 01-09-068168), mint Bérbeadó  tulajdonában álló, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. szám alatti ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) található, Kőrössy Albert műépítész által tervezett szecessziós villaépület földszinti helyiségeinek (továbbiakban: Rendezvény helyszín vagy Bérlemény) rendezvény, vagy egyéb kulturális program céljára szolgáló bérletére, valamint a Bérbeadó által nyújtott kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

I. Az ÁSZF tárgya

1.  A jelen ÁSZF a Bérbeadó és Bérlő között megkötésre kerülő bérleti és szolgáltatási szerződéssel (továbbiakban: Bérleti Szerződés) létrejövő jogviszony részletes feltételeit tartalmazza, amely Bérleti Szerződés alapján a Bérbeadó a Bérlő használatába adja a rendezvény helyszín Bérleti Szerződésben meghatározott helyiségeit.

2. Bérlő minden természetes, vagy jogi személy, aki, vagy amely a Bérbeadóval kötött bérleti és szolgáltatási szerződésben részletesen körülírt feltételekkel a rendezvény helyszínt bérbe veszi, és a rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatást igénybe veszi.

A Bérleti szerződés 1. számú mellékeltét képezi a Bérlő cégjegyzésére jogosult személy aláírási címpéldányának (aláírási mintájának) másolata.

A Bérbeadó jogosult a szerződéskötést megtagadni, ha a Bérlő csőd-, felszámolás,- vagy végelszámolás, kényszertörlés hatálya alatt, törvényességi felügyeleti eljárás, végrehajtás hatálya alatt áll, illetőleg ha adószámát törölték, vagy felfüggesztették.

3. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlemény helyi építészeti örökségvédelem alatt álló, teljeskörűen felújított épületben van, és vállalja, hogy a rendezvények lebonyolítása során kiemelkedő figyelmet fordít a bérlemény méltóságának, rangjának, kifogástalan állapotának megőrzésére. A bérleményben megvalósuló programoknak összeegyeztethetőnek kell lennie a Bérbeadó által képviselt szellemiséggel.

A Bérlő köteles a teljes Ingatlan (értve ez alatt a parkot és az Ingatlan területén lévő valamennyi épületet), illetve a Bérlemény állagát megőrizni, a rendezvényhez biztosított helyiségeket és eszközöket rendeltetésszerűen használni, és azt az átvételkori állapotában visszaszolgáltatni.

4. A Bérlő köteles a rendezvényt megelőzően tájékoztatni a Bérbeadót az összes, a rendezvény során zajló tevékenységről, programról. Amennyiben a Bérbeadó úgy ítéli meg, hogy a tervezett programelem a 3. pontban meghatározott feltételekkel ütközik, a Bérbeadó a szerződéstől jogkövetkezmény nélkül elállhat.

5. Bérlő a Bérleményt kizárólag a Bérleti Szerződésben meghatározott Rendezvény megvalósítása céljából, az ott meghatározott feltételekkel használhatja. A Bérbeadó minden olyan tevékenység végzésének lehetőségét kizárja, amely a Rendezvény megvalósításához nem szükséges, vagy amelyet a Bérlő a Bérbeadóval előzetesen nem egyeztetett.

A Bérlő tudomásul veszi, és erről vendégeit, munkatársait, megbízottait, alvállalkozóit is tájékoztatja, hogy az Ingatlanon irodaház működik, a Rendezvény lebonyolítása az irodák bérlőinek zavarása nélkül történhet. 

6. A Bérleti Szerződés az abban meghatározott rendezvény időtartamára szól, az ott megállapított időtartam lejártával megszűnik.

A Bérbeadó kifejezetten kizárja a Bérleti szerződés határozatlan időtartamúvá válását arra az esetre, ha a Bérlő a Bérleményt a Bérbeadó tudomásával tovább használja és a Bérbeadó ez ellen nem tiltakozik.

Felek a Bérleti szerződésben határozzák meg az előkészületi munkák, a rendezvény, valamint a levonulás időpontját azzal, hogy a Rendezvényt akkor tekintik befejezettnek, amikor a rendezvény utolsó résztvevője is elhagyta az Ingatlant.

A Bérbeadó biztosítja a rendezvény kezdő időpontját megelőző 2 órával a bérleménybe történő bejutást a rendezvény előkészítése (technikai eszközök beüzemelése stb.) céljából.

7. Bérbeadó a bérleti jogviszony időtartama alatt biztosítja a Bérlemény rendeltetésszerű használatához szükséges energiaellátást (elektromos áram, gáz, víz, csatornaszolgáltatás).

8. A Bérlő a Bérleti Szerződésben meghatározott díj fizetésére köteles, amely a bérleti díjat és az egyéb szolgáltatások díját is tartalmazza. A díj 50%-át Bérlő díjbekérő ellenében, előlegként banki átutalással, legkésőbb a rendezvény megtartását megelőző 7 (hét) nappal, egyebekben a díjbekérőben meghatározott határidőig köteles a Bérbeadó részére átutalni. Az előleg Bérbeadó számláján történt jóváírását követő 3 (három) munkanapon belül Bérbeadó a díjbekérő alapján teljesített előlegről pénzügyi teljesítést nem igénylő előlegszámlát állít ki Bérlő részére.

A díj fennmaradó 50%-át Bérlő a Rendezvény záró napját követő 3 banki napon belül a Bérbeadó által kiállított végszámla alapján köteles megfizetni.

Amennyiben a Bérlő az előlegfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy annak kiegyenlítését a Bérlő a rendezvény napjáig hitelt érdemlően nem tudja igazolni, a Bérbeadó a Rendezvény megtartását jogosult megakadályozni, és mentesül a szerződésben vállalt összes kötelezettségének teljesítése alól, azonban a Bérleti Szerződésben meghatározott teljes díjat követelheti a Bérlőtől.

Amennyiben Bérlő nem kap számlát, úgy ezt köteles a Bérbeadó felé haladéktalanul bejelenteni, a bejelentés elmulasztásából eredő kárért felelős.

9. Bérbeadó a bérleti díj összegét a Bérleti szerződésben a Rendezvény - Bérlő által meghatározott - tervezett időtartamának megfelelően határozza meg. A Bérleti szerződés lehetőséget biztosíthat a rendezvény időtartamának meghosszabbítására az ott írt feltételekkel, azonban Bérbeadónak alapvető érdeke, hogy a Rendezvény a szerződésben rögzített időpontban véget érjen a rendezvényszervezés tervezhetősége érdekében. Erre tekintettel, a Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díj kizárólag a Rendezvény pontos befejezése esetén irányadó.

A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a rendezvény záró időpontját követően haladéktalanul gondoskodik arról, hogy vendégei, munkatársai, megbízottai, alvállalkozói a lehető legrövidebb időn belül elhagyják a Bérlemény és az Ingatlan területét.

Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a Bérleti Szerződésben meghatározott tervezett időtartam lejártát követően minden megkezdett óra után a bérleti díj 20%-ának megfelelő összegű további díjat számít fel azzal, hogy a Bérlő súlyos szerződésszegésének minősül, amennyiben a Rendezvény befejezésére a tervezett időtartamot követő 2 órán belül nem kerül sor.

10. A Bérlő a díjjal szemben beszámításra, levonásra, vagy visszatartásra semmilyen jogcímen nem jogosult.

A Bérlő díjfizetési kötelezettsége független harmadik személyek teljesítésétől, a díj megfizetésére abban az esetben is köteles, ha a Rendezvény látogatottsága nem az előzetes elvárásainak megfelelően alakul.

II. A Bérlő jogai és kötelezettségei

11.  A Bérlő a Bérleményre, mint referenciára kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával hivatkozhat, illetve kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével készíthet és hozhat nyilvánosságra az Ingatlanról, valamint a Bérleményről kép- és hangfelvételt. A Bérbeadó hozzájárulása esetén a Bérleményre történő valamennyi hivatkozásában a „Kőrössy Szalon” nevet és a Bérbeadó által rendelkezésére bocsátott logót köteles használni. Az engedély nélküli és az engedélytől eltérő használat esetén a Bérbeadó a Bérlőt a hivatkozás további használatától eltilthatja, a hivatkozás azonnali visszavonására kötelezheti, illetve kártérítési igénnyel élhet.

12. A Bérleményt Bérlő nem adhatja albérletbe, és a szerződés teljesítésére maga helyett harmadik személyt csak a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával jelölhet ki.

13. A Bérlő a Rendezvény catering szolgáltatásához kizárólag a Bérbeadó szerződéses partnerét veheti igénybe, a Bérbeadó közvetítésével. A Bérlő, vagy más, a Bérlő megbízásából akár ingyenesen, akár ellenérték fejében szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet kizárólag a Bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával és külön díj fizetése ellenében jogosult a Bérleményben szolgáltatás nyújtására; a Bérlő az ilyen szolgáltató magatartásáért, mint sajátjáért felel. A Bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül szolgáltatást nyújtó személyek belépését a Bérlemény területére a Bérbeadó jogosult megtagadni.

A Bérlő a Rendezvény megszervezésébe, lebonyolításába kizárólag a Bérbeadó által jóváhagyott alvállalkozót, vagy egyéb közreműködőt vonhat be, akiknek a magartartásáért teljes felelősséggel tartozik. Alvállalkozó jogszerű bevonása esetén is köteles a Bérlő kizárni, hogy az általa igénybevett alvállalkozók további alvállalkozót vegyenek igénybe.

14. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Rendezvényhez használt, nem a Bérbeadó, vagy a Bérbeadó alvállalkozója által biztosított eszközöket (dekoráció, berendezés, stb.), azok használatának módját a Bérlő a Bérbeadó kapcsolattartójával egyeztetni köteles.

A Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy a falakra, a berendezésre bármilyen tárgyat függeszteni, rögzíteni szigorúan tilos. Bérlő a bérleményben átalakításokat – beleértve az állagsérelem nélküli átalakításokat is - nem végezhet.

15. A Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a Rendezvény céljából a Bérlő, vagy megbízottja által az Ingatlan vagy a Bérlemény területére szállított valamennyi berendezési, felszerelési tárgy, eszköz, továbbá a Rendezvénnyel összefüggésben keletkezett, a rendeltetésszerű használattal együtt nem járó, vagy a nem a Bérbeadó által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi hulladék, csomagolóanyag, megmaradt étel és ital haladéktalanul elszállításra kerüljön.

Amennyiben a Bérlő e kötelezettségének nem tesz eleget, Bérbeadó jogosult a Bérlő eszközeit, felszereléseit, berendezési tárgyait, a hulladékanyagokat a Bérlő költségére elszállíttatni, tároltatni; azok eltűnéséért, vagy károsodásért Bérbeadó nem tartozik felelősséggel.

A Bérlemény takarítását a bérleti és szolgáltatási díj tartalmazza, azonban a nem rendeltetésszerű használatból eredő takarítás többlet költségét a Bérlő köteles megtéríteni.

16. A Bérlő tudomásul veszi, hogy tilos a Bérleményben veszélyes, környezetszennyező, egészségügyi kockázatot jelentő, vagy jogszabályok által tiltott anyag, eszköz tárolása, használata. Így különösen tilos a Bérlemény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat behozni. 

17. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a Rendezvény során csak az Ingatlant és annak berendezését őrzi, így a Bérlőt, a Bérlő vendégeit, vagy a Bérlő vagy vendégei által az Ingatlan területére behozott tárgyakat, eszközöket nem, azokért felelősséget nem vállal.

A Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy a Rendezvény alatt lehetővé teszi a Bérleményben lévő gardrób ruhatár céljára történő használatát, azonban ezen őrzés nélküli ruhatárban hagyott értékekért felelősséget nem vállal. A Bérlő erről vendégeit is köteles tájékoztatni.

A Bérlő tudomásul veszi, és erről vendégeit is tájékoztatja, hogy az Ingatlan területén térfigyelő kamera rendszer működik.

A Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy az épületre teljeskörű épületbiztosítással rendelkezik, azonban a Bérlő tevékenységére, eszközeire, a Bérlő vendégeire, munkatársaira, megbízottaira, alvállalkozóira, az általuk a Bérlemény területére behozott értékekre e biztosítás nem terjed ki.

18. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az Ingatlan és a Bérlemény bejáratait és vészkijáratait a hatályos tűzvédelmi szabályoknak megfelelően mindenkor szabadon kell hagyni. A Bérlő egyebekben is köteles a tűzvédelmi szabályokat betartani és vendégeivel, munkatársaival, megbízottaival, alvállalkozóival betartatni.

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérlemény területén és az Ingatlanon található valamennyi épületben a dohányzás szigorúan tilos, egyebekben a nemdohányzók védelméről szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

19. A Rendezvény megszervezése, előkészítése és lebonyolítása a Bérlő feladata, kivéve azokat a szolgáltatásokat, amelyek nyújtását a Bérleti szerződésben a Bérbeadó kifejezetten vállalja.

20. A Bérlő, a Bérlő vendégei, munkatársai, megbízottai és alvállalkozói kizárólag a Bérleti szerződésben megjelölt helyiségek használatára jogosultak, az épület egyéb részeit kizárólag annyiban vehetik igényben, amennyiben az a Bérlemény megközelítéséhez feltétlenül szükséges, és kizárólag a bérelt helyiségek megközelítése céljára. Az Ingatlanon lévő többi épületbe belépésre nem jogosultak.

21. A Bérlő a szabálysértési törvényben foglalt jogkövetkezmények ismeretében kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok által megengedett maximális zajszintet a Rendezvény során nem lépi túl. A Bérlő a vendégei, munkatársai, megbízottai, alvállalkozói magatartásáért is felelős.

22. A Bérbeadó jogosult a használatot megbízottja útján folyamatosan ellenőrizni, továbbá a használatot azonnali hatállyal megtiltani, ha úgy ítéli meg, hogy az a Bérleményben tartózkodó személyek, a Bérlemény, illetőleg annak berendezési, felszerelési tárgyai biztonságát vagy épségét veszélyezteti, illetve jogszabályi rendelkezésekbe, vagy a Bérleti szerződés előírásaiba ütközik. A Bérlő ilyen esetben nem jogosult kártérítési igény érvényesítésére Bérbeadóval szemben.

A Bérbeadó az ellenőrzés jogát kizárólag a Rendezvény zavarása, akadályozása nélkül gyakorolhatja.

23. A Bérbeadó - megbízottja útján - a Rendezvényt követően a Bérleményt átveszi, a Bérleményt ellenőrzi. Abban az esetben, ha a Bérleményben, vagy a Bérbeadó tulajdonát képező, a Bérleményben lévő, továbbá a Bérlő rendelkezésére bocsátott eszközökben, tárgyakban, berendezésben kár keletkezett, azt a Bérlő köteles megtéríteni a Bérbeadó részére.

24. A Bérbeadó és a Bérlő az esetlegesen keletkezett károkról a Rendezvény befejezését követően jegyzőkönyvet vesznek fel, illetve a Bérlő a Bérbeadó számára teljesítési igazolást ír alá. A Bérlő a teljesítési igazolás aláírását nem tagadhatja meg, amennyiben a Rendezvény lezajlott, és a Bérbeadó által a Bérleti Szerződésben kifejezetten vállalt szolgáltatásokat a Bérbeadó nyújtotta.

Bérlőnek a jegyzőkönyv kézhezvételét követő munkanap 16 óráig van lehetősége a jegyzőkönyvben írtakhoz észrevételt, kifogást fűzni. Amennyiben a Bérlő e lehetőséggel nem él, a jegyzőkönyv tartalmát Bérbeadó és a Bérlő kölcsönösen elfogadottnak tekintik.

25. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a bérleti jogviszonyból eredő kötelezettségének megsértése miatt Bérbeadóval szemben harmadik fél bármely jogcímen igényt támaszt, Bérlő köteles a Bérbeadó helyett - az eljárásról való tudomásszerzéstől és abban való részvételétől függetlenül - teljes körűen helyt állni, és a Bérbeadó felmerült kárát megtéríteni.

26. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleményben kizárólag zártkörű, a nyilvánosság előtt nyitva nem álló Rendezvény tartható.

III. Bérbeadó jogai és kötelezettségei

27. A Bérbeadó köteles a bérleményt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Bérlő rendelkezésére bocsátani, a Bérleti Szerződésben meghatározott időtartamra, az ott meghatározott szolgáltatásokkal, berendezési és felszerelési tárgyakkal.

A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény a szerződés teljes tartama alatt a rendeltetésszerű használatra alkalmas, és, nincs harmadik személynek olyan joga, mely a Bérleménynek a Rendezvény céljára történő használatát a Bérlő számára kizárná, vagy korlátozná.

28. A Bérbeadó vagy megbízottja jogosult a Rendezvényről képfelvételt készíteni a Bérlemény népszerűsítése érdekében, amely tényt a Bérlő tudomásul vesz, és erről vendégeit, meghívottait, munkatársait, megbízottait, a Rendezvény esetleges fellépőit is tájékoztatja. A Bérlő kifejezetten és ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul ahhoz, hogy az így készült képfelvétel vonatkozásában a Bérbeadó felhasználási módban korlátlan, kizárólagos felhasználási jogot szerezzen, a képfelvételt saját internetes felületein, illetve az általa készített elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban nyilvánosságra hozza. A Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a képfelvételen szereplő személyeket – közszereplők kivételével – a hozzájárulásuk nélkül nem nevesítheti. 

A Bérbeadó jogosult a Bérlő által a Bérleményben megtartott Rendezvényre, mint referenciára hivatkozni időbeli korlát nélkül és megjelenési módtól függetlenül.

29. A Bérbeadót zálogjog illeti a Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti és szolgáltatási díj erejéig a Bérlőnek a Bérlemény területére bevitt vagyontárgyain. A Bérbeadó mindaddig, amíg zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását.

30. A Rendezvény ideje alatt a vendégek beléptetése, regisztrációja Bérlő kötelezettsége, azonban a Bérbeadó jogosult nyilvántartást vezetni arról, hogy hány személy érkezett a Bérleménybe. Amennyiben a vendégek száma elérte a Bérleti Szerződésben rögzített létszámot, a Bérbeadó jogosult megtiltani további vendégek belépését a Bérleménybe.

31. A Bérbeadó köteles biztosítani a Bérleti szerződésben meghatározott berendezést, felszerelést, technikai eszközöket Bérlő részére. Amennyiben a Rendezvény lebonyolításához szükséges eszközzel a Bérbeadó nem rendelkezik, úgy a Bérbeadó dönt arról, hogy az alkalmas eszközt a Bérbeadó más szolgáltatótól a Bérlő költségén maga szerzi be, vagy a beszerzés a Bérlő feladata, amelyről a Bérlőt megfelelő időben tájékoztatja.

32. A Bérbeadó - a Bérlővel előzetesen egyeztetett időpontban - köteles a Rendezvény keretében megtartásra kerülő előadás próbájára, a Rendezvény előtti behangolásra, beállásra, vagy annak megtartásához szükséges más előkészítő tevékenységre lehetőséget biztosítani.

33. Bérbeadó jogosult az Ingatlan és az épület bérbe nem adott részét a Rendezvény időtartama alatt is a saját (irodai) céljaira használni.

34. A Bérlő köteles tűrni, hogy a Bérbeadó a biztonságos, és rendeltetésszerű üzemeltetés érdekében a szükséges, és halaszthatatlan javításokat – a Rendezvény jellegét figyelembe véve, és a Rendezvénynek a hiba elhárításához feltétlenül szükséges mértéket meghaladó zavarása nélkül – a bérlet időtartama alatt is elvégezze.

35. Amennyiben a Bérleti Szerződésben a Bérbeadó kifejezetten biztosítja ennek lehetőségét, úgy a Bérlő és vendégei a Rendezvény ideje alatt az Ingatlanon található, a Dózsa György út 82/A. szám alól megközelíthető, sorompóval ellátott, nyitott parkolóban a Bérleti Szerződésben meghatározott számú személygépkocsival jogosultak parkolni.

IV. Felelősség

36. A Bérlő teljeskörű felelősséggel tartozik a Bérelt helyiségekért, a bennük lévő berendezési és felszerelési tárgyakért, mindaddig, ameddig a Bérleményt - a 24. pont szerinti jegyzőkönyv felvételével és a teljesítési igazolás aláírásával - a Bérbeadó birtokába vissza nem bocsátotta.

A Bérlő nemcsak a saját, hanem a vendége, meghívottja, munkatársa, megbízottja, alvállakozója (a továbbiakban: felelősségi körébe tartozó személyek) által a Bérleményben, a Bérbeadó eszközeiben illetve harmadik személyeknek okozott kárért is teljes körű felelősséggel tartozik.

A Bérlő felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye, akár ő, akár a felelősségi körébe tartozó személyek okozták.

37. A bekövetkezett kárról a Bérbeadó és a Bérlő képviselője a 24. pont alapján közösen jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv felvételének bármely okból történő elmaradása nem jelenti azt, hogy károkozás nem történt. Kártérítési igényének érvényesítésére a Bérbeadó ilyen esetben a Ptk. általános szabályai szerint jogosult.

38. Amennyiben a Bérleti szerződés részben, vagy egészben a Bérlő hibájából, vagy a Bérlő érdekkörében felmerült okból nem kerül teljesítésre, illetve a Rendezvény a Bérlő hibájából vagy az érdekkörébe tartozó egyéb okból meghiúsul, Bérlő köteles meghiúsulási kötbért fizetni. A Bérlő érdekkörébe tartozó okból történt meghiúsulásnak tekintendő különösen, de nem kizárólagosan minden olyan eset, amikor a Bérlő a Bérleti szerződést egyoldalúan megszünteti úgy, hogy a megszüntetés oka nem a Bérbeadó szerződésszegő magatartása. A meghiúsulási kötbér összege a Rendezvény kezdő időpontját megelőző 21. napig a bérleti díj és az egyéb szolgáltatások díjának 100 (száz) %-a, a 21. és 60. nap között 50 (ötven) %-a. A Rendezvénynek a Bérleti Szerződés szerinti kezdő időpontját megelőző 60. napot megelőzően Bérlő jogosult a szerződéstől kötbérfizetési kötelezettség nélkül, indokolás nélkül elállni.  A meghiúsulási kötbér megfizetése nem mentesíti Bérlőt a szerződésszegéssel a Bérbeadó részére okozott károk megtérítésének kötelezettsége alól.

A meghiúsulási kötbér követelését a Bérbeadó jogosult a Bérlő által kifizetett előleg összegébe beszámítani, a beszámítás után fennmaradó összeggel Bérlő felé elszámolni. Amennyiben a meghiúsulási kötbér mértéke a kifizetett előleg összegét meghaladja, úgy a különbözet megfizetésére a Bérlő a Bérbeadó erre irányuló írásbeli felszólításában megjelölt határidőn belül köteles.

39. Amennyiben a Bérlő, illetve a felelősségi körébe tartozó személyek a jelen ÁSZF 9. pontja szerint a Bérleti Szerződésben foglalt záróidőpontot követő 2 óra eltelétvel sem hagyják el a Bérlemény és az Ingatlan területét, úgy a Bérlő minden további megkezdett óra után a Bérleti díj 50 (ötven) %-ának megfelelő kötbér fizetésére köteles. A kötbér követelés a 38. pontban foglalt meghiúsulási kötbérrel egyezően beszámításra alkalmas, és a Bérlőt nem mentesíti a szerződésszegéssel a Bérbeadó részére okozott kár megtérítése alól.

40. Amennyiben a Bérlő megszegi a jelen ÁSZF 3. pontjában foglaltakat, így a Bérlő vagy a felelősségi körébe tartozó bármely személy a bérlemény méltóságát, rangját, a Bérbeadó által képviselt szellemiséget sértő magatartást (pl. erőszakos, közösségellenes, uszító magatartást) tanúsít, köteles kötbért fizetni, melynek mértékét felek a bérleti díj 30 (harminc) %-ában határozzák meg. Amennyiben e magatartás tanúsításával a Bérlő vagy a felelősségi körébe tartozó személy a Bérbeadó képviselőjének felszólítása ellenére nem hagy fel, úgy a Bérbeadó képviselője a Rendezvényt leállítja, és a Bérlőt, valamint a felelőssségi körébe tartozó személyeket a Bérlemény és az Ingatlan haladéktalan elhagyására kötelezi, amely esetben a Bérlő kártérítési igénnyel nem léphet fel.

41. Ha a szerződés teljesítése a Bérbeadónak felróható okból hiúsul meg, úgy Bérbeadó köteles a Bérlő által megfizetett díj előleget a Bérlő részére visszafizetni, valamint köteles Bérlő igazolt kárát a Ptk. szabályai szerint megtéríteni azzal, hogy a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a Bérleti Szerződésben foglalt bérleti díj összegét. Ezt meghaladóan a Bérbeadó kártérítés fizetésére nem köteles. A jelen felelősségkorlátozást a Bérlő a Bérleti Szerződés aláírásával elfogadja, és tudomásul veszi.

42. Ha a Bérleti Szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért mindkét fél, vagy egyikük sem felelős, úgy a szerződés megszűnik, és a felek a már teljesített szolgáltatások ellenértékével kötelesek elszámolni, továbbá a Bérlő köteles helytállni a Bérbeadó által a Bérleti Szerződésre tekintettel harmadik személyek felé vállalt kötelezettségekért.

43. Amennyiben mindkét fél ellenőrzési körén kívül eső körülmény (pl. vis maior) miatt a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit, úgy az ebből eredő, másra nem terhelhető kárukat a szerződő felek maguk viselik. Vis maiornak tekintik a felek az előre nem látható, emberi erővel elháríthatatlan és egyik félnek sem felróható körülményeket (pl. természeti csapások és egyéb katasztrófák, valamint ellenállhatatlan, elemi erővel ható emberi megmozdulások), amelyek közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. Így a betegség, közlekedési és egyéb nehézségek stb. nem minősülnek vis maiornak.

Amennyiben a Bérbeadó vis maior miatt nem, vagy nem szerződésszerűen teljesít, úgy kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

44. Bérlő felelős azért, hogy az általa, munkatársa, megbízottja, alvállalkozója által szervezett, szerzői jogi védelem alá eső előadások vonatkozásában a jogszabályi előírásokat betartsák. Bérbeadó kizárja a felelősségét az ilyen jogsértések tekintetében azzal, hogy a Bérlőt terheli a teljes helytállási kötelezettség.

45.  A Bérlő felelős minden hatósági jóváhagyás, engedély, illetve jogosítvány megszerzéséért, melyek a Rendezvény lebonyolításához szükségesek, a Bérbeadót ezek hiányából, kiállításuknak a késedelméből, vagy megtagadásából kifolyólag semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a Rendezvény megtartására a szükséges valamely engedély, jogosítvány, hozzájárulás hiányossága vagy hiánya miatt nincs lehetőség, ezt a Bérlő érdekkörében felmerült oknak kell tekinteni, mely a Bérlő díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

46. A Bérlő a Rendezvényért való felelőssége alapján köteles a Bérbeadót mentesíteni a Rendezvénnyel összefüggésben harmadik személyek által a Bérbeadóval szemben érvényesített bármely kártérítési igény, és a kapcsolódó költségek alól, kivéve, ha a kártérítési igény alapjául szolgáló szolgáltatást a Bérbeadó nyújtotta az igényt érvényesítő harmadik személyek részére.

V. Kapcsolattartás

47. Felek a Bérleti Szerződésben rögzítik a felek által kapcsolattartásra kijelölt személyeket.

48. Szerződő felek a bérleti jogviszonyhoz kapcsolódó valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek vagy postán, ajánlott küldeményként küldték meg (eredménytelen postai kézbesítés esetén a feladást követő 5. napon a küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni).

A felek a hivatalos értesítések vagy más közlések elektronikus úton (e-mail) történő továbbítását is elfogadják, amennyiben az átvétel megtörténtét a címzett visszaigazolja.

49. Amennyiben bármelyik fél vagy kapcsolattartója adataiban változás áll be, köteles azt a másik féllel haladéktalanul közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből származó minden igazolható kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.

VI. Szerződés megszűnése

50. A Bérleti Szerződés a másik fél súlyos szerződésszegésére alapított azonnali hatályú írásbeli felmondással, vagy a szerződő felek közös megegyezésével szüntethető meg.

51. A Bérlő súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a díj előleget nem fizeti meg, ha a Bérleményt rendeltetésellenesen használja, a személyekben, az ingatlanban vagy a Bérbeadó vagyontárgyaiban kárt okoz, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn, továbbá ha magatartásával a Bérlemény méltóságát, vagy a Bérbeadó jó hírét veszélyezteti.   

52. A Bérbeadó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Bérlemény a Rendezvény időtartama alatt a rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, illetve, ha harmadik személy joga a Bérlőt akadályozza a Bérlemény használatában.

53. A Bérleti Szerződés azonnali hatályú felmondására ad okot a másik féllel szemben indított csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás.

VII. Egyéb rendelkezések

54. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérleti Szerződés kizárólag írásban, a szerződő felek kölcsönös megegyezésével módosítható.

55. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Bérleti Szerződés tartalmát (különösen a Bérbeadó által nyújtott szolgáltatásokat, azok díját és a bérleti díj mértékét) üzleti titoknak tekintik, továbbá bármelyik félnek a másik félről a Bérleti Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomására jutott üzleti titkot bizalmasan kezelik, kizárólag a jelen szerződéssel kapcsolatban használhatják fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölhetik, nyilvánosságra nem hozhatják. Üzleti titoknak minősül bármelyik fél tudomására jutott olyan információ, amely a másik fél üzleti tevékenységére, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkozik. E titoktartási kötelezettség a feleket határidő nélkül, a Bérleti Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is terheli.

56. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti jogviszonyukból eredő vagy azzal kapcsolatos valamennyi vitás kérdést egyeztetés útján rendezik. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés 10 (tíz) naptári napon belül nem vezetne eredményre és a jogvita elbírálására a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi, illetve Budapest Környéki Törvényszék illetékessége nem lenne megállapítható a Polgári Perrendtartás (Pp.) általános illetékességi szabályai szerint, úgy a felek a jelen szerződésből eredő jogvitájukra hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

57. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

58. Amennyiben a jelen ÁSZF és Bérleti Szerződés rendelkezései között ellentmondás áll fenn, úgy a Bérleti Szerződés rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF 2015. november 20. napjától hatályos.

Budapest, 2015. november 19.